สุขภาพหกระบบ ครบดี ชีวิตดี๊ดี มีความสุข
กายดี จิตดี พลังดี กรรมดี ธรรมะดี ภูมิดี ชีวิตดี๊ดี มีความสุข